Forskjeller på kommunearkiv i Nordland

Arkiv i Nordland jobber for tiden med å systematisere oversikten over hva som finnes av arkivmateriale i Nordland. Vi ser blant annet på geografisk og tematisk spredning av privatarkivene i fylket, og hvilke kommunale arkiv som vi har registrert. Opptellingen av kommunalt arkivmateriale har gitt en interessant oversikt over tilstanden i de 44 kommunene i Nordland.

Alle kommunene i fylket har de samme daglige oppgavene og de dokumenterer alt de gjør. Dokumentasjonen tas vare på og legges i arkivene for bevaring for ettertiden. Siden oppgavene er de samme, skal  kommunene ha omtrent like mange ulike arkiver.

Dokumentasjonen i arkivene er viktige både for demokratiet og for den enkelte innbyggers rettigheter. Arkivene må være ordnet, slik at de blir tilgjengelige og søkbare for dem som trenger innsyn i dem.

Kommunene kan velge å registrere arkivene sine hos Arkiv i Nordland, og oversikten under viser at det er store forskjeller på antall registrerte arkiver i de enkelte kommunene i Nordland. Klikk for stort bilde

Fordeling av arkiver

I oversikten over det registrerte arkivmaterialet i Nordland er det sju kommuner som skiller seg tydelig ut når antall kommunale arkiver telles opp kommunevis. Tre kommuner har langt flere registrerte arkiver enn de fleste andre kommunene, og fire kommuner har ikke registrert arkivmateriale i det hele tatt. De registrerte arkivene spenner temamessig fra provianteringsråd og overformynderi til blant annet jordstyre, tuberkulosenemnd og skolekommisjon.

Disse tre kommunene som har mest materiale, har mye av flere grunner. De består av flere sammenslåtte eldre kommuner og de har vært flinke til å få ordnet og registrert arkivene de har ansvar for.

Ulike gjennomsnitt

Når de tre kommunene med flest arkiv, og de fire som ikke har registrerte arkiv holdes utenfor gjennomsnittsberegninga, er Nesna og Tjeldsund kommuner med hver sine 16 arkiv akkurat på gjennomsnittet blant kommunene i Nordland.

Det er interessant å dele kommunene i to like store grupper og se hvordan de forholder seg til hverandre. Gruppa med mest registrert arkivmateriale har i snitt 40 arkiver hver, mens de med minst har 6 arkiver hver i snitt.

Hva oversikten forteller oss

Oversikten viser at forskjellen i mengde arkiver er stor. Det gjenstår mye arbeid i arkivfeltet i kommunene, både på å ordne og registrere arkiver, men også å finne frem til dem. Det skjer stadig at eldre kommunalt arkivmateriale dukker opp i private loft og uthus.

Hvis man sammenholder oversikten med lista over medlemskommunene i IKAN kan man ane en sammenheng mellom mengde registrert arkivmateriale og medlemskap i Interkommunalt Arkiv Nordland (IKAN). IKAN bistår sine medlemmer i arbeidet med både moderne og eldre kommunearkiv.