Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Klikk for stort bilde

 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) skal gi råd og veiledning til skolene om tilpasset opplæring, og hjelpe skolen i forebyggende arbeid for å motvirke at lære- og adferdsvansker får utvikle seg.

Hver kommune og fylkeskommune skal i følge Opplæringslova ha en PP-tjeneste. I Nordland er det 5 interkommunale PP-tjenester basert på et samarbeid mellom kommunene i en region og fylkeskommunen. Disse tjenestene er gjennomgående for grunnskolen og den videregående skolen. I Bodø, Meløy, Lofoten, Indre Salten og Ytre Helgeland har Nordland fylkeskommune egne fylkeskommunale skoleintegrerte tjenester innenfor videregående opplæring.

PP-tjenesten er et rådgivende organ for elever/foresatte og for skolen som organisasjon. Tjenesten skal gi råd og veiledning til skolen som kan bidra til utvikling av læringsmiljøet i retning av stadig bedre tilpasset opplæring for alle elevene. PP-tjenestens systemrettete arbeid dreier seg om å bidra til utvikling av skolen som system/organisasjon. Systemrettet arbeid i PP-tjenesten dreier seg om indirekte hjelp og støtte til elevene gjennom styrking av systemet rundt elevene. En stilling i fylkeskommunal PP-tjeneste skal bistå de vidergående skolene og PP-tjenesten i fylket i dette arbeidet. I tillegg skal tjenesten være sakkyndig instans for enkeltelever ved behov for spesialundervisning, behov for inntak til et  bestemt utdanningsprogram på Vg1-nivå, behov for utvidelse av retten med et ekstra skoleår, behov for opplæring i et tegnspråklig miljø eller tegnspråktolk, spesiell tilrettelegging av prøver og eksamener eller behov for fritak fra vurdering med karakter i norsk sidemål. 

Rådgivningstjenesten ved den enkelte videregående skolen tar vanligvis kontakt med PP-tjenesten ved behov. Elever i videregående skole kan også ta direkte kontakt med PP-tjenesten for å få hjelp i forhold til personlige, sosiale eller faglige problemer. Rådgiverne i PP-tjenesten har taushetsplikt. Det som blir sagt blir ikke videreformidlet med mindre eleven gir tillatelse til det. Dersom det er ønskelig kan PP-tjenesten samarbeide med blant annet  foresatte, skolen, oppfølgingstjenesten, NAV-kontoret og helse- og sosialetaten i hjemkommunen.

Interkommunale PP-tjenester i Nordland:
PPT Ofoten
PPT Vesterålen og Lødingen
PPT Vefsn-regionen
PPT Sør-Helgeland

Fylkeskommunale PP-tjenester i Nordland:
PPT for videregående opplæring i Bodø
PPT for videregående opplæring i Meløy
PPT for videregående opplæring i Lofoten

PPT for videregående opplæring i Indre Salten

PPT for videregående opplæring i Rana

PPT for videregående opplæring i Ytre Helgeland
 

Mer detaljert oversikt over PP-kontorene i Nordland finnes på vilbli.no

Fant du det du lette etter?