Kulturminner

Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte Nordlands kulturminner av regional og nasjonal verdi.

Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet, og omfatter både fysiske spor, gjenstander og steder det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredete og kalles gjerne fornminner. Kulturminner yngre enn 1537 omfatter blant annet verneverdige bygninger og anlegg.

Nordland har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene er ikke-fornybare ressurser som skal ivaretas som kilder til både identitet, kunnskap og opplevelse. Ofte bevares kulturminnene best gjennom bruk, og det er sentralt at dette gjøres på en bærekraftig måte. Kulturminner er viktige ressurser både i seg selv og som ressurser i steds- og næringsutvikling.

Nordlands kulturarv bør ivaretas i et langsiktig perspektiv og i samarbeid med både kommuner, lokalmuseum og ikke minst eiere av kulturminnene.

(14.10.2019)

-Fylkestinget i Nordland er positive til å påta seg nye oppgaver innenfor kulturminneforvaltning, men har forutsatt at dette fullfinansieres. Nå får vi i underkant av 100.000 kroner for å løse oppgaver som krever flere årsverk, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Kirsti Saxi (SV).

(28.06.2019)

I 1992-1994 valgte hver kommune i Namdalen i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ut ett kulturminne hver som ble tilrettelagt med blant annet skilt og informasjonshefter. 103 kulturminner inngår i det som fikk navnet Fotefar mot nord.  Nå er det felles enighet i Nordland, Troms og Finnmark om at prosjektet skal revitaliseres, og at det derfor skal igangsettes et ettårig forprosjekt for å forberede opprustingsarbeidet.

(14.06.2019)

 

(PDF, 4 MB)

Nordland fylkeskommune varsler oppstart av arbeid med Regional kulturminneplan for Nordland og legger planprogrammet ut på høring og offentlig ettersyn.

 

 

 

(16.05.2019)

-Det er svært positivt at det stadig dukker opp nye bygningsvernprosjekter i Vegaøyan. Det viser at vi i Nordland er engasjerte i å bevare kulturhistorien vår, og sikrer at historien blir bevart for ettertiden, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV).

(21.03.2019)

-Mange ildsjeler i Nordland har sammen med Nordland fylkeskommune gjort en kjempejobb for komme i mål med den nasjonale satsningen på å få fredete privateide bygninger opp til et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 sier Aase Refsnes (SV) fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

(01.03.2019)

Riksantikvaren har fordelt tilskudd til arbeidet med kulturminneplaner i kommunene. I Nordland får kommunene Vega, Sømna, Leirfjord, Meløy, Rana og Evenes kr. 100.000,- i 2019 til dette viktige arbeidet.

 

(20.02.2019)

Sortland kommune v/Kulturfabrikken i samarbeid med Bø kommune og Nordland fylkeskommune v/Kulturminner i Nordland inviterer til seminar 12. mars på Kulturfabrikken.

 

(15.02.2019)

Nordland fylkeskommune og Bodø kommune inviterer kulturaktører, kulturinstitusjoner, kommuner og andre til å bli med og spille inn gode forslag til prosjekter og program til søknaden Bodø skal sende for å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024.

Ansvarlig

Aase  Refsnes
Fylkestingsrepresentant for Sosialistisk venstreparti
Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner i Nordland