Medvirkning og medbestemmelse i vgo

Skolene har plikt til å ha elevråd (opplæringslova § 11-6) og skolemiljøutvalg (opplæringslova § 11-5a).

Elevrådsarbeidet bidrar til at elevene får medvirke i saker som angår dem, og gir innsikt i hvordan formelle demokratiske organer fungerer i praksis. Slik sett er elevrådene et bidrag til demokratiopplæring.

 

Fra  Wendelborg et al, 2014

  • 35 % av elevene sier at de er med på å foreslå hvordan undervisningen legges opp i mange eller alle fag.
  • Skoleflinke jenter fra ressurssterke familier er overrepresentert i elevrådene.
  • 61 % av elevene mener lærerne legger godt til rette for elevrådsarbeid.

Elevdemokrati og medvirkning i skolen (bufdir.no)