Fylkestingets 5. samling - 02.-05. desember 2019 - Scandic Havet, Bodø

Foreløpig program

Mandag 2. desember

Kl 08.50    Sikkerhetsinformasjon fra hotellet
Kl 09.00    Fylkestingets åpning
Ordfører i Bodø kommune Ida Pinnerød hilser fylkestinget
Kulturinnslag
Ordfører i Bø kommune Sture Pedersen hilser fylkestinget
Kulturinnslag
Ungdommens fylkesråd hilser fylkestinget

Prisutdelinger: 

•    Fylkesmannes Kulturlandskapspris
•    Innovasjon Norge – Bedriftsutviklingsprisen for Landbruk i Nordland 2019

Redegjørelse fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø - Fiskerihavner i Nordland

Fylkesrådets pressekonferanse om sykehusstrukturen på Helgeland

Pressekonferanse Ap, Sp, SV, KrF om tilbudsstruktur i videregående opplæring

Kl 11.00    Gruppemøter
Kl 13.00    Lunsjpause
Lunsjmøte med Nordlandsbenken, fylkesordfører, gruppelederne i fylkestinget og fylkesrådslederen
Kl 14.00    Komitemøter
Kl 15.00    Gruppemøter
Kl 17.00    Matpause
Kl 17.30    Komitemøter
Kl 19.00    Gruppemøter
Kl 20.00    Frist for innlevering av tema til Muntlig spørretime
Frist for innlevering av forslag og ev. uttalelser til redegjørelsen

 

Tirsdag 3. desember

Kl 09.00    Komitemøter

Pressekonferanse: Frp og Høyre presenterer sine alternative budsjett for Nordland fylkeskommune

Kl 10.30    Gruppemøter

Kl 12.00    Lunsjpause 

Kl 13.00    Komitemøter

Kl 14.00   Prisutdeling: 

 •    Nordland fylkeskommunes kulturpris

Tematime - Etiske retningslinjer

Kl 15.00    Saksbehandling av FT-sak 194/2019 Ny Sykehusstruktur på Helgeland - Helgelandssykehuset 2025

Kl 17.00   Kort matpause

Debatt på bakgrunn av redegjørelsen om fiskerihavner

Orientering fra fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen

Evt. oppstart av spørreinstituttet: Muntlig spørretime, interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Forhandlingene avsluttes ca. kl. 18.00

    
Kl 19.30    Fylkesordførerens julemiddag (pent antrekk) 

Onsdag 4. desember

Kl 09.00    Fortsettelse interpellasjoner, spørsmål, saksbehandling

Kl 12.00    Lunsjpause

Kl 13.00    Frist for innlevering av uttalelser
Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.30     Matpause og gruppemøter

Kl 17.00    Frist for signering av uttalelser
Fortsettelse saksbehandling

    Fylkestinget må beregne at forhandlingene vil fortsette utover kvelden.

Torsdag 5. desember

Kl 09.00    Fortsettelse saksbehandling

Kl 12.00    Utsjekking av rom
Lunsjpause

Kl 13.00    Fortsettelse saksbehandling

Kl 16.00    Fylkestinget avsluttes, men vil bli forlenget ved behov 

 

Saker som behandles under dette fylkestinget

178/2019 - Muntlige spørsmål

179/2019 - Interpellasjoner

180/2019 - Skriftlige spørsmål

181/2019 - Uttalelser

182/2019 - Valg av representanter til nasjonalpark- og verneområdestyrer i Nordland (2020-2023) 

183/2019 - Ny behandling oppnevning Yrkesopplæringsnemnd 2020-2023 

184/2019 - Søknad om fritak fra fylkestinget - Håkon Møller, MDG 

185/2019 - Digitaliseringsstrategi for Nordland fylkeskommune 2020-2023 

186/2019 - Eiermelding

187/2019 - Høringsinnspill kraftskatteutvalgets rapport - NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk

188/2019 - Forslag på kandidater til styreverv i helseforetak i Helse Nord 2020-2022 

189/2019 - Forslag på medlemmer til regional rovviltnemnd 2019-2023 

190/2019 - Revidering av reglement for Nordland fylkestings kontrollutvalg

191/2019 - Innstilling fra kontrollutvalget vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollutvalget 

192/2019 - Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende behandling av oversendte forslag og uttalelser 

193/2019 - Melding om vedtak etter kommuneloven § 11-8 Hastesaker 

194/2019 - Ny sykehusstruktur på Helgeland - Helgelandssykehuset 2025 

195/2019 - Etablering av Bodø2024 IKS

196/2019 - Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg - Revidering av Instruks for fylkeskommunale trafikksikkerhetsmidler og reglement 

197/2019 - Ansvar, roller og kvalitet ved opplæringskontor i Nordland 

198/2019 - Høring - fritt skolevalg til videregående skole 

199/2019 - Pilotprosjekt på besøksforvaltning i Nordland - underveisrapport 

200/2019 - Høring - forskrift for tilskuddsordningen Arktis 2030 

201/2019 - Høring - forslag til endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovjemmel for leveringsplikt for bredbånd og tydeligere krav til entydig identifisering av sluttbrukere 

202/2019 - Kontrollutvalget - Virksomhetsplan 2020 

203/2019 - Oppnevning av representanter og vararepresentanter til representantskapet i Bodø2024 IKS 

204/2019 - Valg til Interreg-programmene 2020-2023 

205/2019 - Valg av medlemmer til Ungdommens fylkesråd 2019-2020

206/2019 - Klimabudsjett for Nordland fylkeskommune

207/2019 - Høring - Forskrift om de regionale forskningsfondene

208/2019 - Høring - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiv

209/2019 - Økonomiplan 2020-23 og Budsjett 2020

210/2019 - Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland skoleåret 2020-2021

211/2019 - Høring - Konsekvensanalyser for reindrift vedr uttak av kvarts på Nasafjell

212/2019 - Høring - Forslag til endringer i opplæringslova – Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

213/2019 - Virkemiddelgjennomgang 2019 Nærings- og Fiskeridepartementet

214/2019 - Valg av vararepresentant til ungdomsrepresentant - Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Nordland 2019-2023

215/2019 - Redegjørelse fra fylkesråd for næring Ingelin Noresjø om Fiskerihavner i Nordland

216/2019 - Orientering fra fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen om Nasjonal Transportplan - Status og fremdrift

217/2019 - Valg av midlertidig fylkesråd for utdanning

218/2019  - Søknad om fritak fra fylkestinget - Sandra Tønne, Ap

219/2019 - Regnskapsrevisjon 2019 - Valg av oppdragsansvarlig revisor fra og med 01.02.2020

Kontaktperson

Knut Petter Torgersen
fungerende fylkesordfører
Karl Hans Rønning
Fungerende fylkesvaraordfører
Lise Karin Wærnes Nilsen
leder, Fylkestingets kontor