Om AiN

Arkiv i Nordland er en regional arkivinstitusjon lokalisert på Nord Universitet i Bodø. Vi tilbyr et bredt tjenestetilbud til offentlig og privat sektor og jobber med bevaring, tilgjengeliggjøring og formidling av ulike typer arkiv fra Nordland fylke. Vi har for tiden 18 ansatte og en magasinkapasitet på i underkant av 20 000 hyllemeter.

 

Arkiv i Nordland bidrar med

 • Råd og veiledning til kommuner i arkivfaglige spørsmål.
 • Oppfølging av lover og regelverk i tilknytning til arkiv.
 • Prosjektledelse.
 • Arkivplan i kommunene.
 • Sak-arkivsystem, herunder veiledning og oppsett.
 • Elektronisk avlevering, herunder uttrekk og e-depot.
 • Kommunebesøk med oppfølging av kommunenes arkivorganisasjoner.
 • Konferanser – arrangør og faglig ansvarlig for flere årlige konferanser for offentlig og privat virksomhet.
 • Opplæring i arkivsystemer og arkivrutiner.
 • Ta imot, ordne, katalogisere, oppbevare og tilgjengeliggjøre eldre kommunalt materiale.
 • Ta imot og oppbevare eldre personregister og arkiv med personopplysninger.
 • Drive innsamling, ordning, forvaltning og formidling av privatarkiver.
 • Mottak, registrering, tolkning, kartfesting og formidling av lokale stedsnavn fra kommunene i Nordland (Stadnamnprosjektet).
 • Vi tar også ulike oppgaver på prosjektbasis som er eksternt finansiert.
 • Drive registrering, forvaltning, bevaring og formidling av foto. Vi jobber med både rene fotosamlinger etter for eksempel aviser og fotografer, samt foto som inngår i andre arkiv.