Året som er gått

Klikk for stort bilde2018 har vært et begivenhetsrikt år for Arkiv i Nordland. Vi har ønsket tre nye medlemskommuner velkommen til IKAN; Hadsel, Vefsn og Sortland. Det har vært mye reisevirksomhet og vi har tatt imot store mengder arkivmateriale. AiN har arrangert flere kurs og konferanser, og de ansatte har holdt mange foredrag.

Omorganisering, nye lokaler og ny prismodell har ført nye rutiner. Vi har utviklet en rekke veiledninger, blant annet for å lette arbeidet med å sende og motta arkiv. 

Kommunebesøk   

Kommunebesøk har vært en prioritert oppgave, og 30 av våre medlemskommuner har i løpet av året mottatt besøk. Tema på besøkene har blant annet vært avlevering, arkivplanarbeid, elektroniske uttrekk og bevarings- og kassasjonsplan.

Mottak av arkivmateriale

En ny betalingsmodell for kommunene har sammen med nye lokaler ført til en økning i avlevert kommunalt arkivmateriale. Kommunene avleverte 484 hyllemeter arkivmateriale til oss, hvorav 155 hyllemeter er personregistermateriale. AiN har ordnet og katalogisert 155 hyllemeter arkivmateriale.

Også på privatarkivsiden har det kommet inn mye materiale. Samlet har vi fått inn 426 hyllemeter, der 270 hyllemeter er materiale fra Sulitjelma Gruber. En avtale med Mo industripark om avlevering av rundt 300 hyllemeter med arkivmateriale fra Jernverket er underskrevet og vil bli fraktet til våre lokaler i 2019.

Digitalisering

Vi har digitalisert store mengder med protokoller, hovedsakelig fra formannskap, skole og kopibøker fra Sulitjelma gruber. Vi har investert i en skanner som vil effektivisere arbeidet i betydelig grad fremover. Den kan skanne og bla selv i protokollene som digitaliseres. Denne kommer på plass i 2019.

Foto

På fotosiden har vi mottatt rundt 30.000 nye bilder. Det har blitt skannet rundt 7000 foto.

Synlighet

Arkiv i Nordland har vært til stede på konferanser og i nasjonale nettverk. Vi har bidratt med foredrag blant annet på Klikk for stort bilde2000 følgere på Facebookannet Privatarkivkonferansen, Landskonferanse Foto 2018 og på de Nordiske arkivdager, i tillegg til en rekke lokale arrangement som Slektforskerdagen og medlemsmøter hos Slekt og data.

Ansatte ved Arkiv i Nordland deltar i en rekke nasjonale nettverk. Blant annet for Arkivforbundet, fotoarkiver, Norsk Arkivråd og i samarbeidsgruppe for NOARK5. AiN er fylkeskoordinerende ledd for privatarkiv i Nordland fylke og sitter i den forbindelse med i et nasjonalt nettverk tilknyttet det arbeidet.

Det jobbes mye med å nå ut via sosiale medier som Facebook og Instagram. Vi har stor produksjon av artikler til egne nettsider, fylkesleksikonet, lokalhistoriske bøker og fagrelaterte tidsskrifter.

Kompetanseheving

De ansatte på Arkiv i Nordland har gjennom året vært på en rekke kompetansehevende konferanser, og det har blitt holdt internkurs.

Arrangementer

Klikk for stort bildeKetil Jensen åpner arkivlederseminarGjennom året har AiN arrangert kontaktkonferanse og arkivlederseminar for arkivarer i våre medlemskommuner. Vi har også gjennomført en rekke kurs for disse. Ferdigstillingen av Stadnamnprosjektet ble feiret i Saltstraumen og Arkivdagen ble også i år markert med åpen dag med foredrag og omvisninger for publikum i våre lokaler.

 

Nye veiledninger

I det siste året har vi utarbeidet nye veiledninger for avlevering av papirarkiv. Her er det en egen veiledning for Klikk for stort bildepersonregistermateriale og for interkommunale samarbeid. Det er også laget en veiledning som tar for seg problematikken med mugg på arkivmateriale og skadedyr i arkivene. 

Elektronisk arkiv

Det er igangsatt et pilotprosjekt for avlevering av elektronisk arkiv fra kommunene. Målet er å skape oversikt over bevaringsverdige digitale sak-/arkiv-/fagsystemer og å avlevere digitale arkiver til depot. Prosjektet skal også ha som formål å heve den generelle kompetansen på digitale uttrekk. Man skal også etablere et nettbasert oppslagsverk der arkivleder og IT-personell kan få svar på problemstillinger vedrørende digitale uttrekk. I desember feiret vi den første digitale avlevering.

Mugg

I forbindelse med nye lokaler ved Arkiv i Nordland har det blitt satt opp eget saneringsrom for arkivmateriale med mugg. AiN har dermed på plass en tjeneste som kan behandle denne type materiale gjennom muggsanering.

Samarbeid med Slekt og data

I 2017 startet et samarbeid med Slekt og data. Målet var et tettere samarbeid og å legge til rette for at medlemmer kunne utføre frivillig arbeid for å tilgjengeliggjøre arkiv.

I løpet av året har vi hatt en rekke personer som har vært innom oss og hjulpet til med ulike oppgaver, blant annet skanning av foto, transkribering av gammel skrift, digitalisering av protokoller, med mer. Storparten av disse fra Slekt og data, men det har også vært andre frivillige som blant annet har skrevet artikler til fylkesleksikonet.

Digitaliseringsløype

Det har i år blitt jobbet med å kartlegge muligheten for å tilby digitalisering av eiendomsarkiv for våre medlemskommuner. Dette har blitt vedtatt og skal iverksettes fra neste år. Dette vil forenkle arbeidet med digitalisering av eiendomsarkiver betraktelig.

Prosjekter

Avsluttede prosjekt:

  • Stadnamnprosjektet har blitt lansert på internett.
  • Ordning og digitalisering av Lofotposten.
  • Stiftelsen Nordland Landbruksselskap.
  • Ordning og tilgjengeliggjøring av handelsstedsarkivene.

Prosjekt under arbeid:

  • Digitalisering av kopibøker fra Sulitjelma gruber. Støtte fra Arkivverket.  

Nye prosjekter med oppstart i 2019:

  • Utarbeidelse av en nasjonal kravspesifikasjon for behandling av personregistermateriale ved depotinstitusjoner. En felles nasjonal løsning vil effektivisere arbeidet og sikre kvaliteten. Støtte fra Arkivverket.
  • Ordning og tilgjengeliggjøring av arkiv fra Sulitjelma gruber. Støtte fra Arkivverket. 
  • Digitalisering av et stort fotoarkiv innkommet fra Saltdal kommune. Støtte fra Arkivverket.