Forsikringer for ansatte

VIKTIG OM FORSIKRING

Fylkeskommunen har engasjert forsikringsmegler til å forvalte fylkeskommunens forsikringer. Det medfører endringer i hvordan vi forholder oss til forsikringsselskapene.

Forsikringsmegler opptrer på våre vegne overfor forsikringsselskapene. Alle henvendelser om forsikringssaker skal gå gjennom forsikringsmegler.

Vår forsikringsmegler er Waco forsikringsmegling AS.

Forsikringsmegleren har laget en egen forsikringsportal for fylkeskommunen. Den inneholder all informasjon om fylkeskommunens forsikringer samt fremgangsmåter ved skade og øvrig kontaktinformasjon.

 

Nordland fylkeskommune har gode forsikringer for sine ansatte. Per i dag har vi forsikringer gjennom DNB Liv når det gjelder personalforsikringer.

Forsikringen omfatter alle ansatte som fylkeskommunen har erstatningsansvar overfor etter §10 i Hovedtariffavtalen.

Gjennom avtalen vår har vi dødsfallforsikring (gruppeliv), Yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring i fritid.  

Dødsfallsforsikring:

Forsikringssummen fastsettes etter grunnbeløpet i folketrygden og reguleres etter det til enhver tid gjeldende grunnbeløp. Forsikringssummen utgjør for ansatte 10G helt opp til 50 år. Fra fyllte 50 år reduseres summen med 0,5G per år ned til 5G som holdes fast fra 60 år og frem til fratredelsesdato. For lærlinger utbetales 50% av forsikringssummen.

Yrkesskadeforsikring i henhold til lov om yrkesskadeforsikring:

Hvis du blir helt ervervmessig ufør (mister evnen til å arbeide) gis en engangserstatning på 22-30 G. Beløpet er avhengig av alder og inntekt. Blir du minst 15% varig medisinsk invalid får du en erstatning på inntil 4,5 G, avhengig av invaliditetsgrad og alder. Ved død som skyldes yrkesskade utbetales erstatning til ektefelle, subsidiært samboer på 15 G. For personer over 46 år reduseres erstatningen. I tillegg utbetales inntil 6,5 G til barn under 20 år, avhengig av alder.

Yrkesskadeforsikring i henhold til §11 i hovedtariffavtalen:

Forsikringen dekker yrkesskadeforsikring inkludert ulykkesskade på direkte reise mellom hjem og arbeidssted og på tjenestereise i henhold til §11 i Hovedtariffavtalen. Ved 100% ervervsmessig uførhet utbetales en erstatning på 15 G. Ved mènerstatning utgjør erstatningens størrelse ved 15-29% medisinsk invaliditet 1 G, ved 30-70% medisinsk invaliditet 2 G og ved over 70% medisinsk invaliditet 3 G. Erstatningssummen ved død utgjør 15 G. Den samlede erstatning etter §10 og §11 kan ikke overstige 18 G.

Erstatning fra lovbestemt yrkesskadeforsikring og §11 samordnes slik at erstatning utbetales etter den dekning som gir høyest sum.

Ulykkesskade i fritid:

Forsikringen er med dette utvidet til å dekke skader som skjer utenom arbeidstid. Forsikringssummen er i henhold til §11 i Hovedtariffavtalen: -tap i fremtidige erverv, inntil 15 G. Menerstatning inntil 3 G. Eerstatning ved død 15 G.

Hva med dine private forsikringer?:

I en del tilfeller er det behov for å tegne forsikringer i tillegg til de forsikringer du får gjennom din arbeidsgiver. Dette avhenger av familiesituasjon og bør vurderes i hvert enkelt tilfelle. Likevel bør stille seg følgende spørsmål;

-Hvilke forsikringer og hva slags pensjon har din ektefelle/samboer?

-Har du forsikringer gjennom din fagforening eller andre forsikringer?

-Er familien i etableringsfasen og har gjeld, bør en form av dødsrisiko/gjeldsforsikring vurderes.

-Hvis jeg ikke allerede har uføredekning for sykdomsom ikke dekkes under yrkesskadeloven, bør jeg da tegne en slik privat?

Sist endret 11.04.2014

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Eksterne linker
padlock