Fylkestingets tredje samling, Mo i Rana 11. - 14. juni 2012


Mandag 11. juni

Fylkestingets åpning

Ordfører i Rana Kai Henriksen

Ungdommens fylkesting

Orienteringer:

Idrettspresident Børre Rognlien (30 min)

Fylkesrådsleder Odd Eriksen om kampflybasesaken m/spørsmål (30 min)

Orientering om kunst- og fredsprosjekt for barn og ungdom v/Catrine Gangstø

Tirsdag 12. juni:

Orientering:

Helse Nord v/ Lars Vorland

Innovasjon Norge v/ Karsten Nestvold

SIVA v/ Harald Kjelstad

Spontanspørretime

Interpellasjoner 1 - 5


Onsdag 13. juni:

Fortsettelse interpellasjoner

Spørsmål

Torsdag 14. juni:

Endring av rådet


Saksbehandling:

Intro saksbehandling

057/12 Kontrollutvalgets uttalelse til fylkestinget vedrørende oversendte forslag og uttalelser

058/12 Innstilling fra kontrollkomiteen vedrørende møter i fylkesrådet og kontrollkomiteen

059/12 Melding om vedtak etter kommunelovens § 13

060/12 Årsregnskap 2011

061/12 Resultatvurdering 2011

Intro saksbehandling torsdag 14.juni

062/12 Økonomiplan 2013 - 2016

063/12 Forslag om fredning av Sortland rådhus og kino (Rådhus 1), Sortland kommune

064/12 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon - for perioden 2012 - 2015

065/12 Orientering om Stemmerettsjubileet 2013 og Grunnlovsjubileet 2014

066/12 Hålogalandsbrua - endring av vedtatt garanti for bompengelån

067/12 Evaluering av seniorpolitiske tiltak

068/12 Nordlands historie - statusrapport

069/12 Årsmelding UNG i Nordland 2011

070/12 Høring - Ny, helhetlig verdensarvpolitikk

071/12 Høring - endringer i lov om folkebibliotek

072/12 Plan for opplæring innenfor kriminalomsorgen i Nordland 2012 - 2015

073/12 DA Utviklingsprogram Bodø - Statusrapportering 2011

074/12 Status for bredbåndsutbyggingen i Nordland

075/12 Vedtektsendring - ny målstruktur for Innovasjon Norge

076/12 Regional planstrategi for Nordland

077/12 Havbrukspolitikk for Nordland - rammebetingelser for norsk havbruksnæring

078/12 Status i generalplanarbeidet for videregående skoler i Nordland

079/12 Søknad om fritak som fylkestingsrepresentant - Vanja Terentieff

080/12 Høringssak - Forslag til endringer i valgloven og valgforskriften

081/12 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013

082/12 Transportplan Nordland 2013 - 2024

083/12 Polarsirkelen videregående skole - Framtidig skolestruktur - Samlokalisering

084/12 Bypakke Bodø - handlingsplaner og videre organisering

085/12 Høring - Lov om Norsk kulturråd

086/12 Høring - Statens vegvesens forslag til statsbudsjett for 2013

087/12 Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP14-23)

088/12 Tertialrapport-I 2012

089/12 Årsmelding 2011 - Rådet for likestilling av funksjonshemmede

090/12 Arbeidsgiveransvaret for fylkesrevisor

091/12 TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012

092/12 Stiftelsen Árran - valg av varamedlem til styret

093/12 Nyvalg av fylkestingets valgnemnd

094/12 Endring i komiteenes sammensetning

Uttalelser