Du er her:

Endrede forskrifter for arkivsektoren

rettsklubbe - Klikk for stort bildeNye forskrifter er trådt i kraftTo forskrifter om arkiv er endret: Arkivforskriften og Riksarkivarens forskrift. Arkiv i Nordland har sett nærmere på dem.

01.01.2018 trådte to nye forskrifter om arkiv i kraft: «Forskrift om offentlege arkiv» og  «Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift)». IKAN har gitt sine innspill til arkivforskriften mens den var på høring, og disse har i stor grad blitt tatt inn i forskriften.

De to nye forskriftene er framtidsrettede, og tar i formen høyde for teknologisk utvikling innen arkivsektoren. En del av bestemmelsene i arkivforskriften er flyttet til Riksarkivarens forskrift. Riksarkivaren kan gjøre nødvendige endringer og justeringer i forskriften.

Arkivplan / internkontroll

De nye forskriftene er tydelige på at kommunene skal ha en arkivplan. Arkivplanen skal dokumentere hvordan arkivansvaret ivaretas og hvordan arkivfunksjonen er organisert. Arkivplanen skal være en del av kommunens internkontroll. Riksarkivaren definerer i §1-1 et minimumsnivå for arkivplanen i sju punkter.

Arkivansvar

Forskriftene definerer at etter arkivloven ligger det overordna ansvaret for arkivarbeidet i en kommune hos administrasjonssjefen. Ansvaret gjelder også for arkiver i arkivdepot.

Rådgiver Arkiv i Nordland